strona główna Organizatorzy Zasady Nagrody Regulamin Lista zwycięzców      

Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU

„Kreatywne babki”

 

 §1

Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kreatywne Babki” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Organizatorem Konkursu są: Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 00000 63 126, NIP: 522-16-51-738 oraz Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. ul. Admirała Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000005349, NIP: 584-020-15-71.
 4. Konkurs został przygotowany oraz jest realizowany przez BLOGmedia Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (01-341) przy ul. Drzeworytników 69a.
 5. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 21.10.2013 r. i kończy się dnia 17.11.2013 r. o godzinie 23:59.
 6. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie na stronie http://konkurs.olympus.pl/
 7. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
 8. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wyłącznie za zgodą Uczestnika konkursu.

 

 

§ 2.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221.– kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, będące jednocześnie blogerem kulinarnym.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatorów, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
  • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
  • zalogowanie się na stronie konkursowej i podanie: adresu URL bloga, imienia, adresu email.
  • dodanie przepisu kulinarnego ze zdjęciem babeczki do aplikacji konkursowej
 7. Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
 8. Uczestnik konkursu przekazuje prawa Organizatorom do wykorzystywania nadesłanych przepisów i zdjęć potraw w przygotowywanych przez Organizatorów akcjach marketingowych.  
 9. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym momencie jego trwania. Po uprzednim zawiadomieniu o zmianie i wyznaczeniu terminu co najmniej 7 dni na podjęcie decyzji o ewentualnym odstąpieniu przez Uczestnika od konkursu którego nie akceptuje. Odstąpienie Uczestnika od konkursu musi nastąpić w formie pisemnej.

 

 

§ 3.

[Zasady i przebieg konkursu]

 

 1. Konkurs trwa od 21.10.2013 r. do 17.11.2013 r. do godziny 23:59.
 2. Aby dodać zgłoszenie konkursowe użytkownik musi podać dane w formularzu oraz przepis i zdjęcie babeczki.
 3. Dodawane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe są weryfikowane przez organizatora pod względem zgodności z tematem, norm obyczajowych, niewłaściwych treści oraz praw własności fotografii.
 4. Zgłoszenia akceptowane są w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00-17:00.
 5. Po akceptacji przez organizatora zgłoszenia dodanego w konkursie, Uczestnik otrzyma email potwierdzający uczestnictwo w konkursie wraz z linkiem do przepisu w galerii konkursowej.
 6. W Konkursie można wziąć udział jeden raz w czasie całego okresu jego trwania.
 7. Za pomocą przycisku "ZAGŁOSUJ", widocznego pod każdym przepisem umieszczonym na stronie konkursowej,  osoby zalogowane poprzez serwis Facebook.com mogą oddawać głosy na wybrane przepisy.
 8. Głos "ZAGŁOSUJ" na wybrany przepis można oddać tylko raz w trakcie trwania konkursu. Głosy oddawać można pod wieloma przepisami.

 

 

§ 4.

[Nagrody i zasady ich przyznawania]

 

 1. Nagrodą główną w konkursie jest udział w warsztatach fotograficzno-kulinarnych w CookUp Studio Kulinarne, Fort Mokotów, ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa prowadzonych przez Kingę Paruzel i specjalistę Olympus Polska Sp. z o.o. w dniu 6 grudnia 2013r. w godzinach 14:00 – 18:00
  • Nagroda główna przyznana zostanie poprzez wybór jury dla 18 najciekawszych przepisów i zdjęć wypieków.
  • Decyzja Jury zostanie ogłoszona w dniu 22.11.2013 r. na stronie http://konkurs.olympus.pl/
  • O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatorów za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres wskazany podczas zgłoszenia przepisu.
  • Organizator nie zapewnia dojazdu do CookUp Studio
 2. I nagrodą dodatkową w konkursie jest  3 dniowy (2 noclegi) weekend w Hotelu Bajkowy Zakątek dla dwóch osób o wartości 650 zł brutto.
 • Nagroda przyznana zostanie głosami Internautów dla najlepszego przepisu dodanego w konkursie
 • Dane Uczestnika (imię i link do bloga) wybranego głosami Internautów zostanie podane w dniu 22.11.2013 r. na stronie http://konkurs.olympus.pl/
 • O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatorów za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres wskazany podczas zgłoszenia przepisu.
 • Pakiet 3 dniowego weekendu składa się z:
  • 2 noclegi w klimatycznych domach warmińskich,
  • Wyżywienie w Restauracji pod Kogutem (2 śniadania i 2 kolacje)
  • Nielimitowany wstęp do Wodnej Krainy (basen, sauny, jacuzzi, siłownia)
  • 15% rabatu na zabiegi w Leśnym SPA
  • 10% rabatu na dodatkowe zamówienia w restauracji
  • Plac Zabaw oraz mini zoo dla dzieci
  • Dzieci do 3 lat – bezpłatnie
  • Voucher ważny do 30.04.2014r. z wyłączeniem świąt i długich weekendów.


3. Ze zdobywcą Nagrody Organizatorzy kontaktować się będą w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu wygranej.

4. Warunkiem zrealizowania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody. Odpowiedź zwrotna zawierać powinna dane kontaktowe oraz potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.

5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.

6. Wszystkim Uczestnikom warsztatów fotograficzno – kulinarnych przyznane zostaną dodatkowo nagrody w postaci słodkich paczek Dr. Oetkera, w tym dla 3 najlepszych uczestników formy do pieczenia oraz dla 1 wybranej osoby aparat fotograficzny marki TG-630. Zasady wyłonienia nagrodzonych blogerzy poznają na warsztatach.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.

8. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej Nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty .

9. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

10. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

 

§ 5.

[Prawa i obowiązki Uczestników]

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 

§ 6.

[Prawa i obowiązki Organizatorów]

 

 1. Organizatorzy zobowiązują się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego bloga kulinarnego,
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  • prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,
   Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.
 3. W przypadku zaistnienie siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
  • jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.
 6. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

§ 7.

[Postanowienia ogólne dotyczące niniejszego Regulaminu]

 

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na http://konkurs.olympus.pl/  
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 4. Organizatorzy zobowiązują się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizatorzy poinformują o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej
 6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 8.

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizatorzy będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,oraz innych ustaw.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Olympus fanpage
Dr.Oetker fanpage